راهنمای تقاضاي سرمایه

ثبت نام در سامانه آتی‌کراد
به بخش ثبت نام در بالای صفحه رفته و در سامانه ثبت نام نمائید. توجه نمائید که به منظور استفاده از سامانه و درخواست تأمین مالی بایستی قوانین و مقررات و بـیـانــیــه هــشدار ریـسک سکــوی آتی کــراد را مطالعه نموده و آن ها را بپذیرید.
ثبت درخواست تأمین مالی
با ورود به سامانه، درخواست اولیه خویش را به منظور مطابقت با شرایط و الزامات ارائه خدمات تأمین مالی جمعی ثبت نمائید.
ارزیابی طرح توسط عامل
پس از بررسی و تأیید اولیه متقاضی، مدارک تکمیلی به منظور ارزیابی نهایی طرح توسط آتی کراد دریافت و فرایند ارزیابی جامع و اخذ استعلام های لازم آغاز می گردد.
عقد قرارداد فیمابین متقاضی و عامل
پس از ارزیابی نهایی طرح توسط آتی‌کراد و اخذ استعلام های لازم عقد قرارداد فیمابین متقاضی و عامل صورت خواهد گرفت.
دریافت نماد اختصاصی از فرابورس
در طـول مــدت اجرای طـرح متقاضی بایستی پیش پرداخت کارمزد تأمین مالی جمعی، هزینه ارزیابی و کارمزد فرابورس را پرداخت نموده تا قرارداد عملا جاری شده و آتی‌کراد بتواند صدور نماد اختصاصی انتشار طرح را از فرابورس درخواست نماید.
انتشار طرح بر روی سکوی آتی‌کراد
در این مرحله، طرح آماده انتشار بر روی سکو است مـطابـق مـفـاد قرارداد، مـتـقـاضی تأمـیـن مالی جمعی بایستی ۱۰ درصد از سرمایه درخواستی را خود تأمین نموه و فیش واریزی آن را بر روی سامانه بارگزاری نماید.
طی دوره فراخوان عمومی
این دوره، دوره زمانی جذب سرمایه از مشارکت کنندگان می باشد. در صورت موفقیت یک طرح در تأمین سرمایه هدف، وجوه جمع آوری شده پس از تسویه کامل کارمزد سکو به حساب متقاضی واریز خواهد شد.
پایان طرح و تسویه وجوه
در نهایت و پس از تکمیل دوره اجرای طرح، بازپرداخت نهایی صورت می‌گیرد.
پایان